fbpx

Mellow Hong Kong

孩子做家務,應否用金錢做獎勵?

究竟家務同零用錢應唔應該掛勾呢?有啲家長認為,同金錢獎勵小朋友可以有正向強化嘅作用,鼓勵小朋友延續好習慣。有啲家長則覺得,金錢獎勵會令小朋友覺得「只係為咗獲得零用錢,所以我先需要做家務」。令佢咃唔識為家庭付出,覺得任何事情都同跟錢扯上關係。同零用錢獎勵小朋友做家務其實都有好有唔好,但係點樣先可以更加有效咁利用金錢獎勵呢?